Cảnh một trại cách ly covid-19 tại quận 8, TP. HCM (tháng 7/2021)


Tags: , , , ,

Comments are closed.