Archive for April 4th, 2022


Chiến tranh Việt Nam : Thảm sát  Mậu Thân, 1968: Một cuộc diệt chủng

Monday, April 4th, 2022

Việt Cộng giết dân lành…ai còn nhớ hay ai đã quên.

Đại Nghĩa

https://hon-viet.co.uk/HUE_massacre19.jpg
(more…)