Mục tiêu

Spread the love
  • Vinh danh sự can trường của người dân Đồng Tâm
  • Làm sáng tỏ biến cố tại Đồng Tâm
  • Tiếp nối sự kiên cường của nhân dân Đồng Tâm
  • Kêu gọi toàn dân cùng tranh đấu cho tự do, công bằng, lẽ phải và phồn vinh cho đất nước Việt Nam