PL 93-559 CÔNG LUẬT 93-559 CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ NGÀY 30-12-1974


PL 93-559 (Tạm dịch)

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG.

34. (a) Quốc hội nhận thấy rằng lệnh ngừng bắn quy định tại ‘Hiệp định Paris nhằm Chấm dứt Chiến tranh và Lập lại Hòa bình ở Việt Nam’ đã không được các bên ở Việt Nam trong sự xung đột tuân thủ. Các hoạt động quân sự mang tính chất tấn công và phòng thủ vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp miền Nam Việt Nam. Tại Campuchia, cuộc nội chiến giữa lực lượng nổi dậy và chính phủ Lon Nol ngày càng gia tăng, gây ra đau khổ lan rộng cho con người và sự tàn phá ảo đối với nền kinh tế Campuchia,

(b) Quốc hội còn thấy rằng việc tiếp tục các cuộc chiến quân sự ở miền Nam Việt Nam và Campuchia không có lợi cho các bên trực tiếp tham gia xung đột, nhân dân Đông Dương hay hòa bình thế giới. Để giảm bớt nỗi đau khổ của con người ở Đông Dương và mang lại nền hòa bình thực sự ở đó, Quốc hội kêu gọi và yêu cầu Tổng thống và Ngoại trưởng thực hiện các biện pháp sau:

(1) bắt đầu đàm phán với các đại diện của Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để sắp xếp một thỏa thuận chung và giảm leo thang nhanh chóng hỗ trợ quân sự từ phía ba nhà cung cấp vũ khí và vật liệu chính cho tất cả người Việt Nam và Campuchia các bên tham gia xung đột;

(2) thúc giục bằng mọi biện pháp sẵn có để Chính phủ Cộng hòa Khmer tham gia đàm phán với các đại diện của Chính phủ Liên minh Dân tộc Khmer nhằm mục đích dàn xếp một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và giải quyết chính trị cho cuộc xung đột; và sử dụng mọi phương tiện sẵn có để thiết lập liên lạc với Chính phủ Liên minh Dân tộc Khmer và kêu gọi họ tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy. Hoa Kỳ nên thúc giục tất cả các bên của Campuchia sử dụng sự giúp đỡ của Liên hợp quốc hoặc một nước thứ ba được tôn trọng nhằm mục đích chấm dứt tình trạng thù địch và đạt được một giải pháp chính trị;

(3) sử dụng bất kỳ diễn đàn công hay tư nào để đàm phán trực tiếp với đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời và Việt Nam Cộng hòa nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mới ở Việt Nam và tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp định Paris Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, bao gồm việc thống kê đầy đủ số người Mỹ mất tích ở Đông Dương;

(4) triệu tập lại Hội nghị Paris để tìm cách thực hiện đầy đủ các quy định của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 1973 về phía tất cả các bên Việt Nam trong cuộc xung đột; và

(5) duy trì tham vấn thường xuyên và đầy đủ với các ủy ban thích hợp của Quốc hội và báo cáo định kỳ cho Quốc hội và Quốc gia về tiến trình hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Đông Dương và giảm hỗ trợ quân sự lẫn nhau cho khu vực đó. .

NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH VIỆN KINH TẾ CHO ĐÔNG DƯƠNG.

 35.(a) Quốc hội kêu gọi Tổng thống và Ngoại trưởng thực hiện các hành động sau nhằm tối đa hóa lợi ích từ sự hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ:

(1) tổ chức một tập đoàn bao gồm các tổ chức tài chính đa phương để giúp lập kế hoạch tái thiết và phát triển Đông Dương; điều phối các đóng góp đa phương và song phương cho quá trình phục hồi kinh tế của khu vực; và cung cấp lời khuyên liên tục cho các quốc gia nhận viện trợ về việc sử dụng các nguồn lực của chính họ và bên ngoài; 

(2) phối hợp với các chính phủ tiếp nhận, các nhà tài trợ khác và các tổ chức tài chính đa phương để xây dựng một kế hoạch toàn diện cho việc tái thiết và phát triển kinh tế Đông Dương; 

(3) xây dựng các kế hoạch tái thiết và phát triển của từng quốc gia, bao gồm các kế hoạch chi tiết để phát triển các thành phần kinh tế riêng lẻ, có thể được sử dụng để xác định và điều phối các dự án và chương trình phát triển kinh tế cụ thể cũng như hướng các nguồn lực của Hoa Kỳ vào các lĩnh vực mang lại lợi ích tối đa; 

(4) chuyển trọng tâm của các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ từ chi tiêu theo định hướng tiêu dùng sang phát triển kinh tế; 

(5) xác định những cải cách cơ cấu kinh tế có thể có trong các lĩnh vực như thuế, tỷ giá hối đoái, cơ chế tiết kiệm, định giá nội bộ, phân phối thu nhập, quyền sử dụng đất, phân bổ ngân sách và tham nhũng, cần được thực hiện nếu muốn phát triển kinh tế Đông Dương; 

(6) đưa vào kế hoạch kinh tế Đông Dương và lập chương trình các tiêu chí và tiêu chuẩn thực hiện cụ thể để cho phép Quốc hội và cơ quan hành pháp đánh giá mức độ phù hợp của những nỗ lực của người nhận và xác định xem có nên thực hiện hay không và ở mức độ nào. việc tiếp tục tài trợ của Hoa Kỳ là hợp lý; và

(7) cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Đông Dương ở bất kỳ nơi nào có thể thực hiện được dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, các tổ chức hoặc thỏa thuận quốc tế khác, các tổ chức đa phương và các cơ quan tình nguyện tư nhân với sự hiện diện và hoạt động tối thiểu của Liên hợp quốc. Nhân viên chính phủ tiểu bang,

(b) Phần này sẽ không được hiểu là ngụ ý việc tiếp tục cam kết tài chính của Hoa Kỳ vượt quá sự ủy quyền được quy định trong Đạo luật này hoặc các sửa đổi được thực hiện bởi Đạo luật này.

PHẦN TÁI XÂY DỰNG HẬU CHIẾN ĐÔNG DƯƠNG.

36.(a) Có thẩm quyền phân bổ cho Tổng thống để cung cấp hỗ trợ cho việc cứu trợ và tái thiết miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào, ngoài các nguồn vốn sẵn có cho các mục đích đó, cho năm tài chính 1975 không vượt quá 617.000.000 USD, Trong số số tiền được phân bổ cho năm tài chính 1975—

(1) $449.900.000 sẽ chỉ được cấp cho việc cứu trợ và tái thiết miền Nam Việt Nam theo mục 38 của Đạo luật này;

(2) 100.000.000 USD sẽ chỉ được cấp cho hoạt động cứu trợ và tái thiết Campuchia theo mục 39 của Đạo luật này; (3) 40.000.000 USD sẽ chỉ được cấp cho việc cứu trợ và tái thiết Lào theo mục 40 của Đạo luật này;

(4) 4.100.000 USD sẽ chỉ được cấp cho chương trình phát triển khu vực;

(5) 16.000.000 USD sẽ chỉ dành cho chi phí hỗ trợ cho cơ quan chịu trách nhiệm chính thực hiện phần này; Và

(6) 7.000.000 USD sẽ chỉ được cung cấp cho hỗ trợ nhân đạo thông qua các tổ chức quốc tế. Số tiền như vậy được phép duy trì cho đến khi sử dụng hết.

(b) Thẩm quyền của mục 610(a) của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961 không được phép sử dụng trong năm tài chính 1975 để chuyển các khoản tiền sẵn có cho bất kỳ điều khoản nào của Đạo luật năm 1961 đó thành các quỹ dành cho Phần V của Đạo luật đó cho Nam Việt Nam, Campuchia hoặc Lào theo phần này.

(c) Không được cung cấp hỗ trợ cho Nam Việt Nam, Campuchia hoặc Lào trong năm tài chính 1975 theo phần I (bao gồm chương 4 của phần II) của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961. Việc cấm này có thể không được miễn trừ theo mục 614(a). ) của Đạo luật năm 1961 đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của pháp luật.

(d) Bất kể tiểu mục (b) của mục này, các quỹ được cung cấp theo bất kỳ điều khoản nào của luật này hoặc bất kỳ luật nào khác nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam, Lào hoặc Campuchia trong năm tài chính 1975 có thể được chuyển sang và hợp nhất với bất kỳ khoản tiền nào được cung cấp cho quốc gia đó để cứu trợ chiến tranh, tái thiết hoặc phát triển kinh tế nói chung, nếu việc chuyển giao đó không mang lại số tiền lớn hơn số tiền được phân bổ cho quốc gia đó theo đoạn (1), (2), hoặc (3) của tiểu mục (a).

(e) Trong phạm vi không trái với các quy định của Đạo luật này, tất cả các lệnh cấm, hạn chế, hạn chế và thẩm quyền có trong Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961 áp dụng cho phần V của Đạo luật năm 1961 đó sẽ được áp dụng đối với hỗ trợ được ủy quyền bởi phần này. Chiếm đoạt, ghi chú 22 us e 2432. 22 us e 2360. 22 us e 2431. 22 us e 2151. 22 us e 2364. Chuyển tiền. 22 us e 2151 ghi chú. LUẬT CÔNG 1808 93-559-DEC. 30/1974 [88 ST. 22 us e 2433 lưu ý. 22 us e 2431 lưu ý.

HỖ TRỢ TRẺ EM MIỀN NAM. 

(a) Quốc hội cho rằng đã cung cấp không đầy đủ (1) việc thành lập, mở rộng và cải thiện các trung tâm chăm sóc ban ngày, trại trẻ mồ côi, ký túc xá, chương trình cung cấp bữa ăn học đường, chương trình y tế và phúc lợi và đào tạo liên quan đến các chương trình này được thiết kế vì lợi ích của trẻ em miền Nam Việt Nam, bị thiệt thòi do chiến sự ở Việt Nam hoặc các điều kiện liên quan đến sự thù địch đó, và (2) để các công dân Hoa Kỳ nhận trẻ em miền Nam Việt Nam mồ côi hoặc bị bỏ rơi, hoặc có cha mẹ hoặc duy nhất còn sống. cha mẹ, tùy từng trường hợp, đã từ bỏ tất cả các quyền của cha mẹ, đặc biệt là những đứa trẻ có cha là công dân Hoa Kỳ.

(b) Do đó, Tổng thống được ủy quyền cung cấp hỗ trợ theo các điều khoản và điều kiện mà ông cho là phù hợp, vì các mục đích được mô tả tại khoản (1) và (2) của tiểu mục (a) của phần này. Trong số tiền được phân bổ theo mục 36(a) của Đạo luật này, 10.000.000 USD hoặc số tiền tương đương bằng nội tệ sẽ có sẵn cho đến khi chỉ được sử dụng để thực hiện mục này. Không quá 10 phần trăm số tiền có sẵn để thực hiện phần này có thể được sử dụng cho các mục đích nêu tại khoản (2) của tiểu mục (a). Hỗ trợ được cung cấp theo phần này sẽ được cung cấp, ở mức độ tối đa có thể thực hiện được, dưới sự bảo trợ của và bởi các cơ quan quốc tế hoặc các cơ quan tình nguyện tư nhân.

HẠN CHẾ ĐỐI VỚI MIỀN NAM

GIÂY. 38. (a) Số tiền 449.900.000 USD được cung cấp theo mục 36

(a) (1) của Đạo luật này sẽ được phân bổ như sau: (1) $90.000.000 cho hỗ trợ nhân đạo, trong đó sẽ có sẵn—

(A) 70.000.000 USD để cứu trợ người tị nạn;

(B) $10.000.000 cho việc giữ trẻ; Và

(C) 10.000.000 USD cho chăm sóc sức khỏe; (2) 154.500.000 USD cho hỗ trợ nông nghiệp, trong đó sẽ có sẵn— (A) 85.000.000 USD cho phân bón; (B) 12.000.000 USD cho POL (đối với nông nghiệp); (C) $6.000.000 cho thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu; (D) 10.000.000 USD cho máy móc và thiết bị nông nghiệp (bao gồm cả phụ tùng thay thế); (E) 3.500.000 USD cho dịch vụ tư vấn nông nghiệp; (F) 20.000.000 USD cho tín dụng nông thôn; (G) 10.000.000 USD cho việc nạo vét kênh; (H) $4.000.000 cho máy bơm nâng thấp; và (I) 4.000.000 USD để phát triển trang trại nuôi cá; (3) 139.800.000 USD dành cho hỗ trợ phát triển công nghiệp sẽ có sẵn— (A) 124.000.000 USD cho hàng hóa; (B) 10.000.000 USD cho tín dụng công nghiệp; và (C) 5.800.000 USD cho các dịch vụ tư vấn công nghiệp (bao gồm cả nghiên cứu khả thi); (4) $65.600.000 cho các hỗ trợ khác, trong đó sẽ có sẵn— (A) $47, 900.000 đối với lĩnh vực dịch vụ (bao gồm POL, thiết bị máy móc, phụ tùng thay thế); và (B) 17.700.000 USD cho chi phí dịch vụ kỹ thuật và vận hành.

(b) (1) Không có khoản tiền nào được cung cấp theo mục 36(a) (1) có thể được chuyển đến hoặc hợp nhất với các quỹ được cung cấp cho hỗ trợ quân sự, cũng như không được vượt quá 20% số tiền được cung cấp theo đoạn (1), (2), (3), hoặc (4) của tiểu mục (a) của mục này sẽ được chuyển đến hoặc hợp nhất với các quỹ được cung cấp theo bất kỳ đoạn nào khác như vậy. (2) Bất cứ khi nào Tổng thống xác định là cần thiết để thực hiện phần này, bất kỳ khoản tiền nào được cung cấp theo bất kỳ đoạn nào của đoạn (1), (2), (3) hoặc (4) của tiểu mục (a) của phần này có thể được chuyển đến và hợp nhất với các quỹ được cung cấp theo bất kỳ đoạn nào khác của cùng đoạn đó. (3) Tổng thống sẽ thông báo đầy đủ cho Chủ tịch Hạ viện về các Đại diện của fiJ/t^i”f “the”” và Ủy ban Quan hệ Đối ngoại của Thượng viện về mỗi lần chuyển giao mà ông ấy dự định thực hiện theo đoạn văn (1) hoặc (2) của phần phụ này trước khi thực hiện việc chuyển giao đó. “”^

(c) Không có nghĩa vụ phải cấp vốn cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong tiểu mục (a) của phần này tại, cho, cho hoặc thay mặt cho miền Nam Việt Nam trong bất kỳ năm tài chính nào bắt đầu sau ngày 30 tháng 6 năm 1975, trừ khi các khoản tiền đó đã được cấp. được ủy quyền cụ thể theo luật được ban hành sau ngày ban hành phần này. Trong mọi trường hợp, sẽ không có nghĩa vụ phải cấp kinh phí với bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền được pháp luật cho phép cụ thể cho bất kỳ năm tài chính nào cho bất kỳ mục đích nào như vậy trong năm tài chính đó.

(d) Sau ngày ban hành mục này, bất cứ khi nào Tổng thống đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Quốc hội về việc phân bổ kinh phí để sử dụng. tại, tới, thay mặt hoặc thay mặt cho miền Nam Việt Nam trong bất kỳ năm tài chính nào, Tổng thống sẽ cung cấp một báo cáo bằng văn bản cho Quốc hội giải thích mục đích sử dụng các quỹ đó trong năm tài chính đó.

(e) Tổng thống phải trình Quốc hội trong vòng ba mươi ngày sau khi kết thúc mỗi quý của mỗi năm tài chính, bắt đầu từ đại hội. năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1974, một báo cáo bằng văn bản cho thấy tổng số tiền do Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho, cho, hoặc thay mặt cho miền Nam Việt Nam trong quý trước đó, và sẽ bao gồm trong báo cáo đó phần chi tiết chung tổng số tiền bắt buộc, mô tả các mục đích khác nhau mà các khoản tiền đó có nghĩa vụ và tổng số tiền bắt buộc phải thực hiện cho mục đích đó.

(f) (1) Có hiệu lực sáu tháng sau ngày ban hành điều khoản này, tổng số công chức và nhân viên dân sự, bao gồm cả những người lao động hợp đồng miền Nam, của các cơ quan điều hành của Chính phủ Hoa Kỳ – Việt Nam, umitament là công dân Hoa Kỳ và là thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ có mặt tại miền Nam Việt Nam, không được vượt quá bốn nghìn một lần, trong đó không quá hai nghìn năm trăm người sẽ là thành viên của lực lượng vũ trang đó. lực lượng vũ trang và nhân viên trực tiếp thuê và hợp đồng của Bộ Quốc phòng. Có hiệu lực một năm sau ngày ban hành phần này, tổng số đó sẽ không vượt quá ba nghìn, không quá một nghìn năm trăm người trong số họ sẽ là thành viên của lực lượng vũ trang đó và là nhân viên trực tiếp và hợp đồng của Bộ Quốc phòng. (2) Có hiệu lực sáu tháng sau ngày ban hành mục này, Hoa Kỳ sẽ không, vào bất kỳ lúc nào, thanh toán toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền bồi thường hoặc trợ cấp cho hơn 800 cá nhân ở miền Nam Việt Nam là công dân của các nước khác ngoài miền Nam Việt Nam hoặc Hoa Kỳ. Có hiệu lực một năm sau ngày ban hành mục này, tổng số cá nhân được trả thù lao hoặc trợ cấp như vậy sẽ không vượt quá năm trăm vào bất kỳ thời điểm nào. khoản bồi thường hoặc trợ cấp của hơn 800 cá nhân ở miền Nam Việt Nam là công dân của các nước khác ngoài miền Nam Việt Nam hoặc Hoa Kỳ. Có hiệu lực một năm sau ngày ban hành mục này, tổng số cá nhân được trả thù lao hoặc trợ cấp như vậy sẽ không vượt quá năm trăm vào bất kỳ thời điểm nào. khoản bồi thường hoặc trợ cấp của hơn 800 cá nhân ở miền Nam Việt Nam là công dân của các nước khác ngoài miền Nam Việt Nam hoặc Hoa Kỳ. Có hiệu lực một năm sau ngày ban hành mục này, tổng số cá nhân được trả thù lao hoặc trợ cấp như vậy sẽ không vượt quá năm trăm vào bất kỳ thời điểm nào.

LUẬT CÔNG 1810 93-559-DEC. 30/1974 [88 ST.

“Cơ quan điều hành của Chính phủ Hoa Kỳ.” Không thể áp dụng.

(3) Vì mục đích của tiểu mục này, “cơ quan điều hành của Chính phủ Hoa Kỳ” có nghĩa là bất kỳ cơ quan, ban, ban, công ty, công cụ, ủy ban hoặc cơ sở nào thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần trong cơ quan hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ.

(4) Tiểu mục này sẽ không được hiểu là áp dụng đối với bất kỳ cá nhân nào ở miền Nam Việt Nam (A) là nhân viên hoặc nhân viên tình nguyện của một tổ chức cứu trợ tư nhân, phi lợi nhuận tự nguyện hoặc là nhân viên hoặc nhân viên tình nguyện của Ủy ban Quốc tế của Ked Cross, và (B) chỉ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở miền Nam Việt Nam. (g) Đoạn này sẽ không được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam vì mục đích phòng thủ của mình. 22 us e 2415. 22 us e 2416. Phân bổ. 22 us e 2415 ghi chú. Những hạn chế. 22 us e 2415 ghi chú. Ante, tr. 1807. 22 us e 2415 lưu ý.

HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN CAMPUCHIA SEC.

39. (a) Mục 655 của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961 được sửa đổi như sau: (1) bằng cách gạch bỏ “341.000.000 USD” trong tiểu mục (a) và chèn “377.000.000 USD” vào thay thế. (2) bằng cách gạch bỏ “1972” ở tiểu mục (a) và chèn “1975. Trong số tiền đó, sẽ không có nhiều hơn 200.000.000 USD để hỗ trợ quân sự. Ngoài số tiền 377.000.000 USD như vậy, các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng có thể được đặt hàng theo mục 506 của Đạo luật này cho Campuchia với số tiền không vượt quá 75.000.000 USD trong năm tài chính 1976.” thay cho nó. (3) bằng cách gạch bỏ “$341.000.000” trong tiểu mục (b) và chèn “$377.000.000” thay vào đó. (4) bằng cách gạch bỏ “1972” trong tiểu mục (b) và chèn “1975” vào vị trí đó. (b) Mục 656 của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961 được sửa đổi bằng cách thêm vào cuối câu sau: “Phần này sẽ không được hiểu là áp dụng đối với bất kỳ cá nhân nào ở Campuchia (A) là nhân viên hoặc nhân viên tình nguyện của một tổ chức cứu trợ tư nhân, phi lợi nhuận tự nguyện hoặc là nhân viên hoặc nhân viên tình nguyện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, và (B) chỉ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở Campuchia.” (c) 100.000.000 USD được cung cấp theo mục 36(a) (2) của Đạo luật này sẽ được phân bổ như sau: (1) 20.000.000 USD cho hỗ trợ nhân đạo; (2) 63.000.000 USD hỗ trợ nhập khẩu hàng hóa; (3) 15.000.000 USD cho hỗ trợ ổn định đa phương; và (4) 2.000.000 USD cho hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo người tham gia. (d) Không có khoản tiền nào có sẵn theo mục 36(a) (2) thứ n được chuyển đến hoặc hợp nhất với, các quỹ được phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Campuchia theo mục 655(a) của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961, cũng không được phép chuyển hơn 20% số tiền có sẵn theo bất kỳ đoạn nào của tiểu mục (c) của mục này tới, hoặc hợp nhất với các quỹ được cung cấp theo bất kỳ đoạn nào khác như vậy. (e) Không có nghĩa vụ cấp vốn cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong phần 655(a) của Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài năm 1961 tại, cho, cho hoặc thay mặt cho Campuchia trong bất kỳ năm tài chính nào bắt đầu sau ngày 30 tháng 6 năm 1975, trừ khi các quỹ đó đã được luật pháp cho phép cụ thể sau ngày ban hành mục này. Trong mọi trường hợp, sẽ không có nghĩa vụ phải cấp kinh phí với bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền được pháp luật cho phép cụ thể cho năm tài chính đó cho bất kỳ mục đích nào như vậy trong năm tài chính đó. 88 THỐNG KÊ. ] LUẬT CÔNG 93-559-DEC. 30, 1974 1811 (f) Phần này sẽ không được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với Campuchia về vấn đề phòng thủ của mình. 22 us e 2415 ote. CÁC GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN LÀO 22 us e 2431 SEC lưu ý. . 40. (a) Bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác của pháp luật, không một tổ chức tài chính nào được ủy quyền sử dụng theo luật này hoặc bất kỳ luật nào khác có thể bị buộc phải nộp bất kỳ số tiền nào vượt quá 70.000.000 USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1975, nhằm mục đích thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự nào hoặc bất kỳ hoạt động, dự án hoặc chương trình nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc để cung cấp bất kỳ hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ, nhân sự hoặc cố vấn nào trong, cho, cho hoặc thay mặt cho Lào . Trong số tiền đó sẽ có sẵn— (1) 30.000.000 USD cho hỗ trợ quân sự; và (2) $40.000.000 chỉ dành cho hỗ trợ kinh tế, trong đó sẽ có sẵn^— (A) $11, 000.000 để hỗ trợ nhân đạo; (B) 6.500.000 USD để hỗ trợ tái thiết và phát triển; (C) $16.100.000 để hỗ trợ ổn định; và (D) 6.400.000 USD cho hỗ trợ kỹ thuật. (b) Không có khoản tiền nào có sẵn theo đoạn (2) của tiểu mục (a) của phần này có thể được chuyển đến hoặc hợp nhất với , _ , . các quỹ được cấp theo đoạn (1) của tiểu mục đó, cũng không được phép chuyển hơn 20% số tiền được cấp theo bất kỳ đoạn nào của đoạn (2) sang hoặc hợp nhất với các quỹ được cấp theo bất kỳ đoạn nào khác. (c) Khi tính toán các giới hạn về thẩm quyền thực hiện nghĩa vụ theo tiểu mục (a) của mục này cho năm tài chính đó, giá trị của bất kỳ hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ, nhân sự hoặc cố vấn nào sẽ được đưa vào tính toán cung cấp, cho, hoặc thay mặt cho Lào trong năm tài chính đó bằng quà tặng, tặng, cho vay, cho thuê hoặc bằng cách khác. Vì mục đích của tiểu mục này, “giá trị” có nghĩa là “vaiue”. giá trị thị trường hợp lý của bất kỳ hàng hóa, vật tư, vật liệu hoặc thiết bị nào được cung cấp cho, cho hoặc thay mặt cho Lào nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 331/^ phần trăm số tiền mà Hoa Kỳ đã thanh toán vào thời điểm hàng hóa, vật tư đó, vật liệu hoặc thiết bị đã được Hoa Kỳ mua lại. (d) Không có nghĩa vụ cấp vốn cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong tiểu mục (a) của phần này cho, cho, cho hoặc thay mặt cho Lào trong bất kỳ năm tài chính nào bắt đầu sau ngày 30 tháng 6 năm 1975, trừ khi các khoản tiền đó đã được quy định cụ thể. được ủy quyền bởi luật ban hành sau ngày ban hành phần này. Trong mọi trường hợp, sẽ không có nghĩa vụ phải cấp kinh phí với bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền được pháp luật cho phép cụ thể cho bất kỳ năm tài chính nào cho bất kỳ mục đích nào như vậy trong năm tài chính đó. (e) Sau ngày ban hành mục này, bất cứ khi nào có bất kỳ yêu cầu nào được gửi tới Quốc hội về việc phân bổ kinh phí để sử dụng cho, cho “”s””^^* cho hoặc thay mặt cho Lào, đối với bất kỳ năm tài chính nào, Tổng thống sẽ cung cấp một bản báo cáo bằng văn bản cho Quốc hội giải thích mục đích sử dụng quỹ đó trong năm tài chính đó. (f) Tổng thống phải đệ trình lên Quốc hội trong vòng ba mươi ngày báo cáo^to^cl^ sau khi kết thúc mỗi quý của mỗi năm tài chính bắt đầu từ năm tài chính bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 1974, một báo cáo bằng văn bản thể hiện tổng số tiền có nghĩa vụ trong, để, cho, hoặc thay mặt cho Lào trong quý trước bởi Chính phủ Hoa Kỳ và sẽ đưa vào báo cáo đó bản breakdoAvn chung về tổng số tiền bắt buộc, mô tả các mục đích khác nhau mà số tiền đó có nghĩa vụ và tổng số tiền bắt buộc cho mục đích đó. ress. LUẬT CÔNG 1812 93-559-DEC. 30/1974 [88 ST. 22 us e 2435. Ante, trang 1807, 1808, 1810, 1811. 22 sử dụng 2219. 22 sử dụng 2291a. 22 sử dụng 2441, 22 sử dụng 2442. 22 sử dụng 2311. 22 sử dụng 2346. 22 sử dụng 2771, 22 sử dụng 2443. (g) Phần này sẽ không được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với Lào vì mục đích phòng thủ của mình 22 us e 2435. Ante, trang 1807, 1808, 1810, 1811. 22 sử dụng 2219. 22 sử dụng 2291a. 22 sử dụng 2441, 22 sử dụng 2442. 22 sử dụng 2311. 22 sử dụng 2346. 22 sử dụng 2771, 22 sử dụng 2443. (g) Phần này sẽ không được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với Lào vì mục đích phòng thủ của mình 22 us e 2435. Ante, trang 1807, 1808, 1810, 1811. 22 sử dụng 2219. 22 sử dụng 2291a. 22 sử dụng 2441, 22 sử dụng 2442. 22 sử dụng 2311. 22 sử dụng 2346. 22 sử dụng 2771, 22 sử dụng 2443. (g) Phần này sẽ không được hiểu là một cam kết của Hoa Kỳ đối với Lào vì mục đích phòng thủ của mình

POLICY WITH RESPECT TO INDOCHINA SEC.

34. (a) The Congress finds that the cease-fire provided for in 22 use 2431 the Paris Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam has not been observed by any of the Vietnamese parties to 24 UST 1. the conflict. Military operations of an offensive and defensive nature continue throughout South Vietnam, In Cambodia, the civil war between insurgent forces and the Lon Nol government has intensified, resulting in widespread human suffering and the virtual destruction of the Cambodian economy,

(b) The Congress further finds that continuation of the military struggles in South Vietnam and Cambodia are not in the interest of the parties directly engaged in the conflicts, the people of Indochina or world peace. In order to lessen the human suffering in Indochina and to bring about a genuine peace there, the Congress urges and requests the President and the Secretary of State to undertake the following measures:

(1) to initiate negotiations with representatives of the Soviet Union and the People’s Republic of China to arrange a mutually agreed-upon and rapid de-escalation of military assistance on the part of the three principal suppliers of arms and material to all Vietnamese and Cambodian parties engaged in conflict;

(2) to urge by all available means that the Government of the Khmer Republic ent^r in negotiations with representatives of the 1806 PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 [88 STAT. Khmer Government of National Union for the purpose of arranging an immediate cease-fire and political settlement of the conflict; and to use all available means to establish contact with the Khmer Government of National Union, and to urge them to participate in such negotiations. The United States should urge all Cambodian parties to use the good offices of the United Nations or a respected third country for the purpose of bringing an end to hostilities and reaching a political settlement;

(3) to utilize any public or private forum to negotiate directly with representatives of the Democratic Republic of Vietnam, the Provisional Revolutionary Government, and the Republic of Vietnam to seek a new cease-fire in Vietnam and full compliance with the provisions of the Paris Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam, including a full accounting for Americans missing in Indochina;

(4) to reconvene the Paris Conference to seek full implementation of the provisions of the Agreement of January 27, 1973, on the part of all Vietnamese parties to the conflict; and C(^^^es’ *°

(5) to maintain regular and full consultation with the appropriate committees of the Congress and report to the Congress and the Nation at regular intervals on the progress toward obtaining a total cessation of hostilities in Indochina and a mutual reduction of military assistance to that area. 24 UST 1, 22 us e 2431 note .

PRINCIPLES GOVERNING ECONOMIC AID TO INDOCHINA SEC.

 35.

(a) Congress calls upon the President and Secretary of State to take the following actions designed to maximize the benefit of United States economic assistance: (1) to organize a consortium to include multilateral financial institutions to help plan for Indochina reconstruction and development; to coordinate multilateral and bilateral contributions to the area’s economic recovery; and to provide continuing advice to the recipient nations on the use of their own and outside resources; (2) to develop, in coordination with the recipient governments, other donors, and the multilateral financial institutions, a comprehensive plan for Indochina reconstruction and economic development; (3) to develop country-by-country reconstruction and development plans, including detailed plans for the development of individual economic sectors, that can be used to identify and coordinate specific economic development projects and programs and to direct United States resources into areas of maximum benefits; (4) to shift the emphasis of United States aid programs from consumption-oriented expenditures to economic development; (5) to identify possible structural economic reforms in areas such as taxation, exchange rates, savings mechanisms, internal pricing, income distribution, land tenure, budgetary allocations and corruption, which should be undertaken if Indochinese economic development is to progress; (6) to include in Indochina economic planning and programing specific performance criteria and standards which will enable the Congress and the executive branch to judge the adequacy of the recipient’s efforts and to determine whether, and what amounts of. continued United States funding is justified; and 88 STAT. ] PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 1807 (7) to provide humanitarian assistance to Indochina wherever practicable under the auspices of and by the United Nations and its specialized agencies, other international organizations or arrangements, multilateral institutions, and private voluntary agencies with a minimum presence and activity of United States Government personnel,

(b) This section shall not be construed to imply continuation of a United States financial commitment beyond the authorization provided for in this Act or amendments made by this Act.

INDOCHINA POSTWAR RECONSTRUCTION SEC.

36.

(a) There are authorized to be appropriated to the President to furnish assistance for the relief and reconstruction of South Vietnam, Cambodia, and Laos, in addition to funds otherwise available for such purposes, for the fiscal year 1975 not to exceed $617,000,000, Of the amount appropriated for fiscal year 1975—

(1) $449,900,000 shall be available only for the relief and reconstruction of South Vietnam in accordance with section 38 of this Act;

(2) $100,000,000 shall be available only for the relief and reconstruction of Cambodia in accordance with section 39 of this Act; (3) $40,000,000 shall be available only for the relief and reconstruction of Laos in accordance with section 40 of this Act;

(4) $4,100,000 shall be available only for the regional development program;

(5) $16,000,000 shall be available only for support costs for the agency primarily responsible for carrying out this part; and

(6) $7,000,000 shall be available only for humanitarian assistance through international organizations. Such amounts are authorized to remain available until expended.

(b) The authority of section 610(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 may not be used in fiscal year 1975 to transfer funds made available for any provision of such Act of 1961 into funds made available for part V of such Act for South Vietnam, Cambodia, or Laos under this section.

(c) No assistance may be provided to South Vietnam, Cambodia, or Laos in fiscal year 1975 under part I (including chapter 4 of part II) of the Foreign Assistance Act of 1961. This prohibition may not be waived under section 614(a) of such Act of 1961 or any other provision of law.

(d) Notwithstanding subsection (b) of this section, funds made available under any provision of this or any other law for the purpose of providing military assistance for South Vietnam, Laos, or Cambodia during fiscal year 1975 may be transferred to, and consolidated with, any funds made available to that country for war relief, reconstruction, or general economic development, if such transfer does not result in a greater amount than is allocated for such country under paragraph (1), (2), or (3) of subsection (a).

(e) To the extent not inconsistent with the provisions of this Act, all prohibitions, restrictions, limitations, and authorities contained in the Foreign Assistance Act of 1961 which are applicable to part V of such Act of 1961 shall apply with respect to the assistance authorized by this section. Appropriation, 22 us e 2432 note. 22 us e 2360. 22 us e 2431. 22 us e 2151. 22 us e 2364. Transfer of funds. 22 us e 2151 note. 1808 PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 [88 STAT. 22 us e 2433 note. 22 us e 2431 note .

ASSISTANCE TO SOUTH VIETNAMESE CHILDREN SEC. 3T.

(a) It is the sense of the Congress that inadequate provision has been made (1) for the establishment, expansion and improvement of day care centers, orphanages, hostels, school feeding programs, health and welfare programs, and training related to these programs which are designed for the benefit of South Vietnamese children, disadvantaged by hostilities in Vietnam or conditions related to those hostilities, and (2) for the adoption by United States citizens of South Vietnamese children who are orphaned or abandoned, or whose parents or sole surviving parent, as the case may be, has irrevocably relinquished all parental rights, particularly children fathered by United States citizens.

(b) The President is, therefore, authorized to provide assistance, on terms and conditions he considers appropriate, for the purposes described in clauses (1) and (2) of subsection (a) of this section. Of the funds appropriated pursuant to section 36(a) of this Act, $10,000,000, or its equivalent in local currency, shall be available until expended solely to carry out this section. Not more than 10 per centum of the funds made available to carry out this section may be expended for the purposes referred to in clause (2) of subsection (a). Assistance provided under this section shall be furnished, to the maximum extent practicable, under the auspices of and by international agencies or private voluntary agencies.

LIMITATIONS WITH RESPECT TO SOUTH VIETNAM

SEC. 38. (a) The $449,900,000 made available in accordance with section 36

(a) (1) of this Act shall be allocated as follows: (1) $90,000,000 for humanitarian assistance, of which there shall be available—

(A) $70,000,000 for refugee relief;

(B) $10,000,000 for child care; and

(C) $10,000,000 for health care; (2) $154,500,000 for agricultural assistance, of which there shall be available— (A) $85,000,000 for fertilizer; (B) $12,000,000 for POL (for agriculture); (C) $6,000,000 for insecticides and pesticides; (D) $10,000,000 for agricultural machinery and equipment (including spare parts) ; (E) $3,500,000 for agricultural advisory services; (F) $20,000,000 for rural credit; (G) $10,000,000 for canal dredging; (H) $4,000,000 for low-lift pumps; and (I) $4,000,000 for fish farm development; (3) $139,800,000 for industrial development assistance of which there shall be available— (A) $124,000,000 for commodities; (B) $10,000,000 for industrial credit; and (C) $5,800,000 for industrial advisory services (including feasibility studies) ; (4) $65,600,000 for miscellaneous assistance, of which there shall be available— (A) $47,900,000 for the service sector (including POL, machinery equipment, and spare parts) ; and (B) $17,700,000 for technical services and operating expenses.

(b) (1) No funds made available in accordance with section 36(a) (1) may be transferred to, or consolidated with, the funds made available for military assistance, nor may more than 20 per centum of the funds made available under paragraph (1), (2), (3), or (4) of subsection (a) of this section be transferred to, or consolidated with, the funds made available under any other such paragraph. (2) Whenever the President determines it to be necessary in carrying out this section, any funds made available under any subparagraph of paragraph (1), (2), (3), or (4) of subsection (a) of this section may be transferred to, and consolidated with, the funds made available under any other subparagraph of that same paragraph. (3) The President shall fully inform the Speaker of the House of fiJ/t^i”f “‘the”” Representatives and the Committee on Foreign Relations of the Senate s’peake” and conof each transfer he intends to make under paragraph (1) or (2) of this gressionai comsubsection prior to making such transfer. “”^

(c) No funds may be obligated for any of the purposes described in subsection (a) of this section in, to, for, or on behalf of South Vietnam in any fiscal year beginning after June 30, 1975, unless such funds have been specifically authorized by law enacted after the date of enactment of this section. In no case shall funds in any amount in excess of the amount specifically authorized by law for any fiscal year be obligated for any such purpose during such fiscal year.

(d) After the date of enactment of this section, whenever any Presidential request is made to the Congress for the appropriation of funds for use g^ress. in, to, for, or on behalf of South Vietnam for any fiscal year the President shall furnish a written report to the Congress explaining the purpose for which such funds are to be used in such fiscal year.

(e) The President shall submit to the Congress within thirty days ^e^ort^to^cl^- after the end of each quarter of each fiscal year, beginning with the gress. fiscal year which begins July 1, 1974, a written report showing the total amount of funds obligated in, to, for, or on behalf of South Vietnam during the preceding quarter by the United States Government, and shall include in such report a general breakdown of the total amount obligated, describing the different purposes for which such funds were obligated and the total amount obligated for such purpose.

(f) (1) Effective six months after the date of enactment of this ofnce*rs”a”nd’emsection, the total number of civilian oncers and employees, including pioyees in south contract employees, of executive agencies of the United States Govern- Vietnam, umitament who are citizens of the United States and of members of the Armed Forces of the United States present in South Vietnam shall not at any one time exceed four thousand, not more than two thousand five hundred of whom shall be members of such armed forces and direct hire and contract employees of the Department of Defense. Effective one year after the date of enactment of this section, such total number shall not exceed at any one time three thousand, not more than one thousand five hundred of whom shall be members of such armed forces and direct hire and contract employees of the Department of Defense. (2) Effective six months after the date of enactment of this section, the United States shall not, at any one time, pay in whole or in part, directly or indirectly, the compensation or allowances of more than eight hundred individuals in South Vietnam who are citizens of countries other than South Vietnam or the United States. Effective one year after the date of enactment of this section, the total number of individuals whose compensation or allowance is so paid shall not exceed at any one time five hundred.

1810 PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 [88 STAT.

“Executive agency of the United States Government.” Nonapplicability.

(3) For purposes of this subsection, “executive agency of the United States Government” means any agency, department, board, wholly or partly owned corporation, instrumentality, commission, or establishment within the executive branch of the United States Government.

(4) This subsection shall not be construed to apply with respect to any individual in South Vietnam who (A) is an employee or volunteer worker of a voluntary private, nonprofit relief organization or is an employee or volunteer worker of the International Committee of the Ked Cross, and (B) engages only in activities providing humanitarian assistance in South Vietnam. (g) This section shall not be construed as a commitment by the United States to South Vietnam for- its defense. 22 us e 2415. 22 us e 2416. Allocation. 22 us e 2415 note. Restrictions. 22 us e 2415 note. Ante, p. 1807. 22 us e 2415 note.

LIMITATIONS WITH RESPECT TO CAMBODIA SEC.

39. (a) Section 655 of the Foreign Assistance Act of 1961 is amended as follows: (1) by striking out “$341,000,000” in subsection (a) and inserting “$377,000,000” in lieu thereof. (2) by striking out “1972” in subsection (a) and inserting “1975. Of that sum, there shall be available no more than $200,000,000 for military assistance. In addition to such $377,000,000, defense articles and services may be ordered under section 506 of this Act for Cambodia in an amount not to exceed $75,000,000 in fiscal year 1976.” in lieu thereof. (3) by striking out “$341,000,000” in subsection (b) and inserting “$377,000,000” in lieu thereof. (4) by striking out “1972” in subsection (b) and inserting “1975” in lieu thereof. (b) Section 656 of the Foreign Assistance Act of 1961 is amended by adding at the end thereof the following sentence: “This section shall not be construed to apply with respect to any individual in Cambodia who (A) is an employee or volunteer worker of a voluntary private, nonprofit relief organization or is an employee or volunteer worker of the International Committee of the Red Cross, and (B) engages only in activities providing humanitarian assistance in Cambodia.” (c) The $100,000,000 made available in accordance with section 36(a) (2) of this Act shall be allocated as follows: (1) $20,000,000 for humanitarian assistance; (2) $63,000,000 for commodity import assistance ; (3) $15,000,000 for multilateral stabilization assistance; and (4) $2,000,000 for technical support and participant training. (d) No funds made available in accordance wnth section 36(a) (2) mav be transferred to, or consolidated with, the funds allocated for military assistance to Cambodia under section 655(a) of the Foreign Assistance Act of 1961, nor mav more than 20 per centum of the funds made available under any paragraph of subsection (c) of this section be transferred to, or consolidated with, the funds made available under any other such paragraph. (e) No funds mav be obligated for any of the purposes described in section 655(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 in, to, for, or on behalf of Cambodia in any fiscal year beginninq after June 30, 1975, unless such funds have been specificallv authorized by law enacted after the date of enactment of this section. In no case shall funds in any amount in excess of the amount specifically authorized by law for anv fiscal year be obligated for any such purpose during such fiscal vear. 88 STAT. ] PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 1811 (f) This section shall not be construed as a commitment by the United States to Cambodia for its defense. 22 us e 2415 ote. LIMITATIONS WITH RESPECT TO LAOS 22 us e 2431 SEC note. . 40. (a) Notwithstanding any other provision of law, no fmids authorized to be appropriated by this or any other law may be obligated in any amount in excess of $70,000,000 during the fiscal year ending June 30, 1975, for the purpose of carrying out directly or indirectly any economic or military assistance, or any operation, project, or program of any kind, or for providing any goods, supplies, materials, equipment, services, personnel, or advisers in, to, for, or on behalf of Laos. Of that amount, there shall be available— (1) $30,000,000 for military assistance; and (2) $40,000,000 only for economic assistance, of which there shall be available^— (A) $11,000,000 for humanitarian assistance; (B) $6,500,000 for reconstruction and development assistance; (C) $16,100,000 for stabilization assistance; and (D) $6,400,000 for technical support. (b) No funds made available under paragraph (2) of subsection (a) of this section may be transferred to, or consolidated with, the , _ , . funds made available under paragraph (1) of such subsection, nor may more than 20 per centum of the funds made available under any subparagraph of paragraph (2) be transferred to, or consolidated with, the funds made available under any other such subparagraph. (c) In computing the limitations on obligation authority under subsection (a) of this section with respect to such fiscal year, there shall be included in the computation the value of any goods, supplies, materials, equipment, services, personnel, or advisers provided, to, for, or on behalf of Laos in such fiscal year by gift, donation, loan, lease or otherwise. For the purpose of this subsection, “value” means “vaiue.” the fair market value of any goods, supplies, materials, or equipment provided to, for, or on behalf of Laos but in no case less than 331/^ per centum of the amount the United States paid at the time such goods, supplies, materials, or equipment were acquired by the United States. (d) No funds may be obligated for any of the purposes described in subsection (a) of this section in, to, for, or on behalf of Laos in any fiscal year beginning after June 30, 1975, unless such funds have been specifically authorized by law enacted after the date of enactment of this section. In no case shall funds in any amount in excess of the amount specifically authorized by law for any fiscal year be obligated for any such purpose during such fiscal year. (e) After the date of enactment of this section, whenever any request Report to is made to the Congress for the appropriation of funds for use in, to, “”s””^^^* for, or on behalf of Laos, for any fiscal year, the President shall furnish a written i-eport to the Congress explaining the purpose for which such funds are to be used in such fiscal year. (f) The President shall submit to the Congress within thirty days re^ort^to^cl^^ after the end of each quai-ter of each fiscal year beginning with the fiscal year which begins July 1, 1974, a written report showing the total amount of funds obligated in, to, for, or on behalf of Laos during the preceding quarter by the United States Government and shall include in such report a general breakdoAvn of the total amount obligated, describing the different purposes for which such funds were obligated and the total amount obligated for such purpose. gress. 1812 PUBLIC LAW 93-559-DEC. 30, 1974 [88 STAT. 22 us e 2435. Ante, pp. 1807, 1808, 1810, 1811. 22 use 2219. 22 use 2291a. 22 use 2441, 22 use 2442. 22 use 2311. 22 use 2346. 22 use 2771, 22 use 2443. (g) This section shall not be construed as a commitment by the United States to Laos for its defense

Comments are closed.