Posts Tagged ‘20-7-1954’


NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1954 – KHỞI ĐẦU CHO THẢM HỌA TẠI VIỆT NAM

Wednesday, July 21st, 2021

By thoisu 02 , July 20, 2021 0 Comments

The Geneva Accords of 1954

Hiệp Định Geneve ngày 20-7-1954 có hai mục tiêu chính:

Chấm dứt chiến tranh Đông Dương trong đó có Việt Nam

Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam và các nước Miên, Lào.

Thật sự có cần ngày 20-7-1954 để đạt những mục tiêu đó hay không,

Chúng ta hãy xét tóm lược dưới đây:

(more…)