Posts Tagged ‘chống dịch’


Người Tân Định – Sài Gòn, đóng chợ và hoảng sợ

Thursday, July 8th, 2021

07/7/2021

Có lẽ đợt dịch thứ 4 này đã đến lúc đánh dấu chấm hết cho sự may mắn của chính phủ Việt Nam trong ba lần trước…

(more…)