Posts Tagged ‘chống dịch’


Chống đại dịch COVID-19: Vấn đề logistics khi phong tỏa đại đô thị – Ts. Vũ Minh Khương

Saturday, September 4th, 2021

By thoisu 02 , September 4, 2021 0 Comments

Tháng 8/2021

Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ (Đại học Oregon) trò chuyện cùng Nhà nghiên cứu Vũ Minh Khương, Phó giáo sư Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.

(more…)