Posts Tagged ‘Đảng cử dân bầu’


Trò Hề Bầu Cử Của CSVN Qua Thư của một Nữ Sinh viên Nghệ An

Monday, May 24th, 2021

Nghệ An, 26-5-2011

Mến chào tất cả các bạn Internet,

Xử tử chủ tịch Roumania

(Ko=Không)

(more…)