Archive for February 20th, 2024


HẬU DUỆ VNCH ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TÙY VIÊN QUÂN SỰ HOA KỲ TẠI VN.

Tuesday, February 20th, 2024

IMG_4801.PNG

HẬU DUỆ VNCH CHÍNH THỨC VỀ VN./ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TÙY VIÊN QUÂN SỰ HOA KỲ TẠI VN.

(more…)