Archive for July 2nd, 2024


Một đề nghị ngăn chặn nước mặn xâm nhập sông Vàm Cỏ và sông Cửu Long

Tuesday, July 2nd, 2024

Nguyễn Minh Quang – 28 tháng 6 năm 2024

SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ

Nguyên là Kỹ sư Công chánh Chuyên nghiệp (Profestional Civil Engineer) của tiểu bang Florida và California.  Tốt nghiệp Kỹ sư Công Chánh tại Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ, Sài Gòn năm 1972.  Trưởng ty Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia Thủy lợi thuộc Bộ Công chánh và Giao thông đến tháng 4 năm 1975.  Tốt nghiệp Cao học Thủy lợi tại Đại học Nebraska năm 1985.  Chuyên viên Thủy học (Hydrologist) của Sở Quản trị Thủy lợi, Broward County, Florida đến năm 1989.  Từ năm 1990, Kỹ sư Giám sát Trưởng (Senior Supervising Enginer) của Stetson Engineers, Inc, công ty cố vấn về thủy lợi và ô nhiểm nguồn nước được thành lập vào năm 1957 ở Los Angeles.  Về hưu năm 2015.

Xâm nhập mặn 1

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(more…)