Án oan ai xử quan toà ?


NGUYỄN DUY

Này quan tòa

ta nói cho quan rõ nhá

(hẳn nhà quan cũng quá rõ rồi) :

Máu người không phải là nước lã !

mạng người không phải lá rơi !

Án tử không là trò chơi

án tử không phải là món hàng giữa chợ

Án tử – bán mua là tội buôn máu

án tử – xử oan là tội giết người !

Án tử – đã từng sai nhiều rồi

có thể còn sai –  đương nhiên là thế

Ta phẫn nộ chất vấn Thần Công Lý

án tử sai thì ai xử quan tòa ?

Nguyễn Duy

(Bệnh viện, Sài Gòn, 10.8.2023)

Từ Diendan.org

https://www.diendan.org/sang-tac/an-oan-ai-xu-quan-toa

Comments are closed.