Giới thiệu về “Đồng Tâm 2020”


Đây là trang mạng “Đồng Tâm 2020”. Đồng Tâm 2020 khởi đầu cho một tiến trình đấu tranh của toàn dân cho tự do, dân chủ, công bằng xã hội, thịnh vượng cho Đất Nước Việt Nam, không còn cảnh thảm sát như tại Đồng Tâm.

Mục tiêu

  • Vinh danh sự can trường của người dân Đồng Tâm
  • Làm sáng tỏ biến cố tại Đồng Tâm
  • Tiếp nối sự kiên cường của nhân dân Đồng Tâm
  • Kêu gọi toàn dân cùng tranh đấu cho tự do, công bằng, lẽ phải và phồn vinh cho đất nước Việt Nam

Comments are closed.