Sư Thích Minh Tuệ đi qua Huế Thừa Thiên


Ngày 2 tháng 6, 2024

Sư Minh Tuệ đi ngang Thừa Thiên Huế ngày 2/6/2024

Comments are closed.