Archive for January 10th, 2023


Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: Phân Ưu Mục Sư ĐINH DIÊM đột ngột qua đời trong nhà tù cộng sản Việt Nam

Tuesday, January 10th, 2023

Mục sư Đinh Diêm trong một thánh lễ

——-