Đạo Cao Đài: các khổ nạn sau 1975 – VNTB


28.10.2021 1:25

VNTB  – Đạo Cao Đài: các khổ nạn sau 1975

Quang Nguyên 

(VNTB) – Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài liệt kê tóm lược các khổ nạn của Đạo do Chính phủ Việt Nam, Chính quyền tỉnh Tây Ninh và chi phái 1997 gây  nên.

Sau khi thắng kiện chi phái 1997 tiếm dụng danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Hoa Kỳ, tín đồ đạo Cao Đài Chơn Truyền 1926 dự định nộp đơn kiện chi phái 1997 về  Quyết định 124 ngày 4-6-1980, của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh để  đòi lại cơ sở trong Tòa Thánh.

Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài liệt kê tóm lược các khổ nạn của Đạo do Chính phủ Việt Nam, Chính quyền tỉnh Tây Ninh và chi phái 1997 gây  nên. Đây có thể xem như khúc dạo đầu chống lại chi phái 1997 quyết liệt hơn, chi phái này bị cáo buộc là tà phái, cánh tay nối dài của chính quyền Việt Nam để phá giềng mối Đạo.

Phần một

 Các Khổ Nạn của Đạo Cao Đài Sau 1975

Dẫn nhập 

Đức Chí Tôn dùng cơ bút để thành lập Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là Đạo Cao Đài vào năm 1926 tại Chùa Gò Kén làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh, Nam phần, Đại Nam.

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công nhận tư cách pháp nhân của Đạo Cao Đài vào năm 1965. Hiến chương có 12 chương và 27 điều.

Điều thứ nhất: Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là (Đạo Cao Đài). 

Điều thứ hai: Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Điều thứ 19: Toà Thánh Trung ương (Tây Ninh) là nguồn gốc khai sáng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. 

Điều thứ 27: Hiến chương nầy sẽ là luật căn bản thống nhất đối với tất cả các chi phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký tên.

Lập tại Toà Thánh Trung Ương.

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/03/238-chuyen-e-03-hien-chuong-1965.html#more)

Sau  ngày 30-4-1975

Chúng tôi nhận thấy có 02 giai đoạn căn bản: Hội Thánh Cao Đài còn quyền hành chánh và giai đoạn Hội Thánh Cao Đài bị tước quyền hành chánh.

A/- Hội Thánh cầm quyền hành chánh (1975-1983)

Ngày 20-9-1977 Việt Nam được kết nạp vào Liên Hiệp Quốc.

Các sự kiện liên quan đến tôn giáo.

I/- Nghị quyết 297. Ngày 11-11-1977 Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam ra Nghị quyết 297 về một số chánh sách đối với tôn giáo.

Qui định khoản 3 phần b: Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp thuận trước. Tuỳ theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy trong một xã, huyện, tỉnh hoặc thành phố mà ủy ban nhân dân xã huyện tỉnh hoặc thành phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh thì phải do thủ tướng chánh phủ quyết định.

II/- Sớ phúc sự chung niên: Ngưng cầu phong cầu thăng

Ngày 31-01-1978 Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư (Ngọc Nhượn Thanh) trình trong phúc sự chung niên rằng: 

Ngày 11-11-1977 Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam ra bản Nghị Quyết số 297 về chánh sách đối với tôn giáo, có qui định nơi khoản 3 phần b như sau:

Việc phong chức bổ nhiệm những người hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp nhận trước tùy theo phạm vi hoạt động tôn giáo của những người nầy trong một xã, huyện, tỉnh hoặc thành phố chấp thuận phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh thì phải do Thủ Tướng quyết định”.

Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chổ Cầu Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do chánh quyền chấp thuận trước như vậy thì Đạo Cao Đài mất hết ý nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.

Vì lẽ đó trong bản phúc sự chung niên kỳ đó, đệ tử có trình rằng bản Nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặc chẽ, không phương cựa quậy và từ đó đến nay đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng cao quý của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục.

Có lẽ gì đó mà qua đầu năm Mậu Ngũ (tức năm 1978) chánh quyền Cộng Sản Tây Ninh phát động chiến dịch để lên án Đức Hộ Pháp và các vị lãnh Đạo tối cao của Đạo Cao Đài Tây Ninh….

III/- Bản án ngày 20-7-1978

Ngày 20-8-1978 Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành “Bản án Hoạt Động Phản Cách Mạng Của Một Số Tên Phản Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh”. Ngày 03-11-1978 triển khai bản án lần đầu. Nội dung chính của Bản án.

Về nguồn gốc: Đạo Cao Đài do thực dân Pháp lập ra để tạo ra mê tín, thần quyền và chủ yếu là đánh phá lại cách mạng qua các thời kỳ. Theo Pháp (1926-1935); theo Nhật (1936-1945); làm tay sai cho Pháp lần hai (1946-1955); làm tay sai cho Mỹ Ngụy (1956-1975). Sau 30-4-1975 tiếp tục chống lại cách mạng.

Hệ tư tưởng của Đạo Cao Đài là phản động.

Các chức sắc khai đạo là tay sai của thực dân, đế quốc đã phản bội tổ quốc. Đặc biệt là Phạm Công Tắc đã phản bội tổ quốc trắng trợn. Lập ra Quân Đội Cao Đài để chống lại cách mạng.

Thực chất Đạo Cao Đài là tổ chức chính trị dưới hình tôn giáo. Hành chánh tôn giáo là bộ máy nhà nước trá hình. Mỗi tín đồ Cao Đài là một đảng viên của Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội.

Những người cầm đầu liên tục lợi dụng quần chúng Tín Đồ để làm tay sai cho ngoại bang đánh phá lại cách mạng. Sau 30-4-1975 họ lại cấu kết với các thế lực phản động bên ngoài gây bạo loạn…

Đạo Cao Đài Tây Ninh nương theo bước chân bọn xâm lược để từng bước hoàn chỉnh hệ thống hành chánh đạo, tạo nên một hệ thống chặt chẽ để chống cộng do CIA điều khiển.

Điều kiện để Đạo Cao Đài hoạt động là các cơ sở kinh doanh, hành hương, công quả và bốc lột quần chúng. Tài sản của đạo là tài sản của đế quốc rút chạy bỏ lại nên phải tịch thu để phục vụ cho cách mạng.

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2014/08/ban-cao-ai-ay-u.html#more)

IV/- Quyết nghị ngày 13-12-1978

Ngày 13-12-1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1 nơi điều thứ 3 và 5 như sau:

Ðiều 3Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chánh đạo từ trên đến cơ sở, xoá bỏ và nghiêm cấm cơ bút. 

Chánh quyền sẽ quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà Ðạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. 

Ðồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chánh quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để lại Ðạo quản lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo về mặt tín ngưỡng. 

Ðiều 5: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi quyết nghị này, và báo cáo kết quả lên cấp trên, và Hội Ðồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới. 

(Báo Tây Ninh bộ mới số 47 ngày 23-12-1978 có đăng quyết nghị).

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/02/2534-quyet-nghi-13-12-1978-thi-hanh-ban.html#more)

V/- Hội Thánh ban hành Đạo Lịnh 01 ngày 01-3-1979

Sau khi có Quyết nghị ngày 13-12-1978 Hội Thánh Cao Đài 

Ðiều thứ nhứt  kể từ ngày ký tên ðạo lịnh nầy, hội thánh đại đạo tam kỳ phổ độ quyết định giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức chánh trị ðạo, từ trung ương đến ðịa phương, danh mục kể từ đây….

Ðiều thứ hai: …

Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ lập một Cơ quan hành Ðạo duy nhứt tại Tòa Thánh là: Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ gồm có…. 

*  Hội Đồng Chưởng Quản …. Là Cơ quan Thường trực của Hội Thánh, chịu trách nhiệm trước HỘI THÁNH và TOÀN ĐẠO, quản lý nền Ðạo về mặt tín ngưỡng từ Trung ương Tòa Thánh đến các Thánh Thất và Ðiện Thờ ở địa phương; chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc và toàn Ðạo, xây dựng Thánh Thể hữu hình của Ðức Chí Tôn đời này qua đời khác

VI/- Quyết định 124 ngày 4-6-1980

Ngày 4-6-1980 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định 124. Tại Điều 1 tịch thu hầu hết các cơ sở của đạo trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. 

Điều 2 có nguyên văn: Điều 2: Những cơ sở tổ chức hành đạo Cao Đài Tây Ninh được tiếp tục hành đạo theo chánh sách tôn giáo của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định gồm: 

Trong nội ô: Đền Thánh, Hậu điện, Đông lang, Tây lang. Đền Thờ Phật Mẫu, Hậu điện B.Â.T và nhà lễ viện Báo Ân Từ. Giáo Tông Đường. Hộ Pháp Đường. Trai đường hành chánh. Một số bộ phận cần thiết về nhạc, lễ để phục vụ cho việc tu hành. Về nhân sự ở cơ sở này, Hội Đồng Chưởng Quản sẽ đề nghị chánh quyền cụ thể, nhưng cũng không được đăng kí hộ khẩu trong nội ô.

Ở cơ sở: Thánh Thất. Đền Thờ Phật Mẫu. Mỗi Thánh Thất, Đền Thờ Phật Mẫu chỉ để lại từ 01 đến 03 người ngoài tuổi nghĩa vụ quân sự và lao động để chăm lo việc nhang đèn lễ cúng thuần túy tôn giáo cho tín đồ, những người này phải được địa phương nhất trí, đông đảo tín đồ tín nhiệm mới có đủ tư cách pháp nhân hành đạo.

Mỗi công dân có đạo và không có đạo đều là công dân Việt Nam, có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau, phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình. UBND Tỉnh thừa nhận việc tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản như hiện nay theo phương hướng tích cực về đường lối tu hành thật sự như Thông Tri, Đạo Lệnh của Hội Đồng Chưởng Quản đề ra. (Hết trích)

Theo điều 2 của quyết định 124 ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đã công nhận quyền hành đạo của người đạo cao đài tại nội ô tòa thánh tây ninh và thánh thất và điện thờ các địa phương. Các vi phạm quyền hành đạo liệt kê sau đây là căn cứ vào Quyết định 124, Điều 2. (Đây là cơ sở để xác định chi phái 1997 đang hành đạo trên đất, nhà, công trình của một tổ chức tôn giáo khác là Đạo Cao Đài)

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2014/10/kinh-goi-ong-ao-thanh-that-tuy-phuoc_42.html#more)

B/- Thời Hội Thánh bị cốt (từ 1983- đến nay)

Hội Đồng Chưởng Quản (lập 1979) cầm quyền hành đạo theo Đạo Lịnh 01 là những vị có đức độ và tài năng nên vận hành cơ chế 2 cấp từ trung ương trực tiếp xuống địa phương trơn tru, việc hành đạo tạm ổn.

Ngày 20-8-1983 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh có mời Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa ra Ủy Ban tỉnh kết tội ủng hộ người chống lại chính quyền. Đó là việc của một thành viên (có nhiệm vụ Chưởng Quản) trong Hội Đồng Chưởng Quản; nhưng nhà nước xóa sổ luôn cả Hội Đồng Chưởng Quản)

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2021/10/3578-nhan-chung-ghi-lai.html#more)

Trong thời Hội Thánh bị cốt các vi phạm ghi chép trong đây tập trung vào vi phạm quyền hành đạo theo Điều 2 Quyết định 124.

Vi phạm quyền hành đạo

I/- Xóa bỏ Hội Đồng Chưởng Quản lập năm 1979

Hội Thánh Cao Đài lập ra Hội Đồng Chưởng Quản CỦA Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (tên có 13 chữ) để hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh, (Điều 2 Đạo Lịnh 01 ngày 01-3-1979 (ẢNH 2). Ngày 4-6-1980 Ủy Ban tỉnh Tây Ninh ra Quyết định 124, Điều 2 tán dương Hội Đồng Chưởng Quản là tích cực và xác nhận quyền hành đạo tại các cơ sở của tôn giáo. Đến năm 1983 Ủy Ban tỉnh Tây Ninh ngang nhiên xóa bỏ Hội Đồng Chưởng Quản là vi phạm quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài. 

II/- Nhà nước lập ra Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài

Năm 1983 nhà nước thành lập Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài và cho phép tổ chức nầy hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh. 

Nhà nước lập ra Hội Đồng Quản Lý là một tổ chức của nhà nước đội lốt tôn giáo để quản lý Hội Thánh Cao Đài, quản lý đức tin của người đạo và quản lý luôn các cơ sở mà nhà nước đã giao quyền hành đạo cho người Đạo Cao Đài tại Điều 2, Quyết định 124. 

Nhà nước có 02 hành vi vi phạm: vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài có quyền hành đạo theo Điều 2, Quyết định 124.

 (https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2021/09/3536-nhung-khuc-quanh-lich-su-ao.html#more)

III/- Nhà nước lập ra Hội Đồng Chưởng Quản (1989) và cấp con dấu

Ngày 14-9-1989 ông Võ Sơn Lâm Phó chủ tịch Ủy Ban tỉnh Tây Ninh ra Quyết định 88 cho phép Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài đổi tên thành Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (tên có 17 chữ).

Năm 1983 nhà nước lập ra tổ chức đội lốt tôn giáo là Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài, đến năm 1989 tổ chức đội lớp tôn giáo xin với Ủy Ban tỉnh Tây Ninh đổi tên thành Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, thì đó là tổ chức đội lốt tôn giáo lần thứ hai. Hội Đồng Chưởng Quản 1989 là tổ chức của nhà nước đội lốt tôn giáo để thực hiện pháp luật nhà nước (Điều 2, Điều 3, Quyết định 88) nên không liên quan gì đến Tôn giáo. Nhà nước lại cấp con dấu cho Hội Đồng Chưởng Quản 1989 xài và cho tổ chức nầy hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh là thêm chứng cứ rõ ràng hơn rằng: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh đã lập ra tổ chức đội lốt tôn giáo lần thứ hai. 

Nhà nước có 04 hành vi vi phạm: một: Nói dối là Hội Thánh bầu ra Hội Đồng Chưởng Quản 1989 để lừa gạt người đạo; hai: vi phạm quyền tự do tín ngưỡng; ba & bốn: chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài có quyền hành đạo theo Điều 2, Quyết định 124; và cấp con dấu để tạo pháp lý cho các vi phạm.

1/- Phong trào kiến nghị 1995

Sau khi có Bản án ngày 20-7-1978 rất nhiều Chức sắc, Chức việc và đồng đạo phản đối bản án và phải chịu nhiều năm tù đày. Có người phản đối Đạo Lịnh 01 (01-3-1979) cũng phải chịu cảnh lao tù.

Đến 1995 chúng tôi phát giác ra diều số 4 của Đạo Lịnh 01 là chìa khóa để khai thông bế tắc. Sau đó mang ra trình bày với đồng đạo và được nhiều địa phương hưởng ứng. Từ Lâm Đồng cho đến Kiên Giang đều có người về yêu cầu thực hiện. 

Ngàu 26-6-1996 công an bắt ba người tích cực để dập tắc phong trào kiến nghị 1995. Dọn đường cho việc thực hiện kế hoạch 01 (27-5-1995) để chi phái 1997 ra đời. Đó là điều tốt cho bản sắc trong lành của đạo.

Link – https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/06/1727-22-nam-tu-ngay-26-06-1996-en-26-06.html#more

Link  https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2020/06/3196-cao-trang-vu-bi-bat-ngay-2661996.html#more

2/- Kế hoạch 01 ngày 27-5-1995

Trích văn trang 2: Thời gian đầu sau giải phóng, trong đánh giá tình hình tôn giáo Cao Đài, tư tưởng chỉ đạo của một số đồng chí cho rằng: Cao Đài Tây Ninh là một đạo địa phương có quá trình lịch sử bị kẻ địch lợi dụng chống lại cách mạng, không thể tồn tại lâu dài cần thu hẹp và khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong. Nên sau cải tạo, Cao Đài Tây Ninh ra đạo lệnh 01 xác định đường lối và cơ cấu tổ chức hành đạo, được sự nhất trí của Trung ương nên chỉ cấp chính quyền Tây Ninh thừa nhận… (hết trích). Theo đó nhà nước thú nhận kế hoạch bao vây để diệt đạo có sự phân công giữa trung ương và địa phương. Kế hoạch đó thực hiện trong 20 năm và bị thất bại cho nên phải lập ra chi phái 1997 làm công cụ diệt đạo.

Kế hoạch 01 để thực hiện Thông báo 34/BBT.

Link: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/02/2563-toan-van-ke-hoach-01_23.html#more

Lập Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo 34/BBT.

Link: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2643-quyet-inh-42.html#more

Thông Báo 34 của Ban Bí Thư (14-11-1992) (MẬT). Không cho phép thống nhất với bất kỳ hình thức nào kể cả liên hiệp (trang 1). Nghĩa là chia để trị.

Link https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2642-thong-bao-34.html#more

IV/- Lập ra chi phái 1997

Ngày 9-5-1997, ông Vũ Gia Tham Q Trưởng Ban Tôn Giáo chính phủ ra Quyết định số 10, công nhận tổ chức tôn giáo có danh hiệu 10 chữ: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh. Tổ chức tôn giáo của nhà nước lập ra năm 1997 lấy Tòa Thánh Tây Ninh làm trụ sở trung ương (Điều 4 hiến chương 1997). Gọi tắt là chi phái Cao Đài 1997.

1/- Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (danh hiệu 6 chữ) nói tắt là Đạo Cao Đài (3 chữ) thành lập năm 1926. Điều 2, Quyết định 124 của Ủy Ban tỉnh Tây Ninh ngày 4-6-1980 công nhận Đạo Cao Đài lập năm 1926 được quyền hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh.

2/- Tổ chức tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (danh hiệu 10 chữ) gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh (5 chữ) lập năm 1997 là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Ban Tôn Giáo Chính phủ nhìn nhận chi phái Cao Đài 1997 có trụ sở tại Tòa Thánh Tây Ninh là vi phạm Quyết định 124, vi phạm quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài 1926. 

3/- Đây là vi phạm gốc để Chi phái Cao Đài 1997 chiếm toàn bộ quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài 1926 tại các cơ sở tôn giáo khác trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Đây cũng là chứng cứ cho thấy chi phái 1997 là tổ chức của nhà nước trung ương lập ra để diệt Đạo Cao Đài 1926 (theo kế hoạch 01 ngày 27-5-1995). Chi phái 1997 cũng mặc đạo phục, cũng thực hành các nghi lễ của người Đạo Cao Đài 1926 trong khi người Đạo Cao Đài 1926 không được quyền thực hiện, đó là kỳ thị tôn giáo.

4/- Cấp địa phương là Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh hai lần lập ra tổ chức đội lốt tôn giáo vào năm 1983 (Hội Đồng Quản Lý) và năm 1989 (Hội Đồng Chưởng Quản) là để dọn đường cho cấp trung ương lập ra tổ chức chi phái Cao Đài 1997, chi phái do nhà nước lập nầy ra đời tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, đội lớp Đạo Cao Đài (theo kế hoạch 01 ngày 27-5-1995) để chiếm hẳn danh hiệu và quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài 1926 tại Điều 2, Quyết định 124. Chi phái 1997 là công cụ của nhà nước Việt Nam hiện nay tiêu diệt Đạo Cao Đài 1926 theo kế hoạch 01 của đảng cộng sản Việt Nam ngày 27-5-1996.

V/- Chi phái 1997 đổi hiến chương lần một (2002)

Ngày 29-01-2003 ông Lê Quang Vịnh Trưởng Ban Tôn Giáo chính phủ ra Quyết định số 26/2003/QĐ/TGCP cho phép chi phái Cao Đài 1997 bỏ hiến chương ngày 9-5-1997 để hoạt động theo hiến chương 2002. Tại Điều 4 hiến chương 2002 cho phép chi phái Cao Đài 1997 tiếp tục chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh.  

Chi phái Cao Đài 1997 tiếp tục làm công cụ cho nhà nước diệt Đạo Cao Đài.

Khối Nhơn Sanh vận động đồng đạo từ nhiều địa phương về tổ chức Lễ Cầu Nguyện tại Gốc Bồ Đề ngay trước Đền Thánh ngày 17-3-2008. Nội dung cầu xin Đức Chí Tôn ban ân lành thức tỉnh lương tâm nhân sự chi phái 1997 để họ ngưng chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh. Chi phái 1997 ra Thông Tri số 01/83 ngày 11-3-2008 qui kết Khối Nhơn Sanh giục loạn, lừa đảo, gạt gẫm… và vi phạm luật pháp nhà nước. Báo Tây Ninh viết bài lên án Khối Nhơn Sanh trong ba số báo liên tiếp ngày 18, 20 và 22 tháng 3-2008.  

Chi phái 1997 đã chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh và vi phạm quyền cầu nguyện của người Đạo Cao Đài.

Khối Nhơn Sanh 2005. (Trình bày trong phần hai.)

VI/- Chi phái 1997 đổi hiến chương lần 2 (2007)

Ngày 08-8-2008 ông Nguyễn Thế Doanh Trưởng Ban Tôn Giáo Chính phủ công nhận hiến chương 2007 của chi phái 1997 tại văn thư số 1068/TGCP-CĐ. Chi phái 1997 đổi danh hiệu thành 12 chữ và 02 dấu ngoặc: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Điều 1). Tại Điều 4 hiến chương 2007 cho phép chi phái Cao Đài 1997 tiếp tục chiếm đoạt quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh. 

Hiến chương 2007 có Chương IV: hành đạo ở nước ngoài, mở đường cho việc chi phái 1997 bổ nhiệm ông Trần Quang Cảnh đại diện cho chi phái 1997 ở hải ngoại có trụ sở tại bang California (Hoa Kỳ). 

Năm 2012 Ông Cảnh lập ra Cao Đài Truyền Giáo Hải Ngoại. Năm 2014 ông Cảnh nộp đơn lên Bộ Thương Mại Hoa Kỳ xin phép độc quyền danh hiệu Dai Dao Tam Ky Pho Do Toa Thanh Tay Ninh. Ngày 3-2-2015 USPTO cấp giấy phép tạm cho ông Cảnh. Ngày 18-5-2018 Thánh Thất Mountain View và đồng đạo khởi kiện yêu cầu hủy giấy phép độc quyền. Ngày 25-7-2019 Giấy phép bị hủy.

Ngày 27-5-2015 Khối Nhơn Sanh tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh, chi phái 1997 ngăn cản và hành hung người Đạo Cao Đài. Chi phái 1997 liên tiếp có các công văn lên án Khối Nhơn Sanh và nhờ các cơ quan chức năng trừng phạt. Báo Tây Ninh cũng viết bài lên án Khối Nhơn Sanh.

Ngày 14-10-2015 chi phái Cao Đài 1997 ra công văn 42/90; nội dung lập ra lực lượng chung gồm 16 cụm để cản trở quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài 1926 tại tư gia người đạo qua các tang lễ…

Ngày 22-10-2015 chi phái 1997 đóng của văn phòng Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài 1926 trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh (Cơ quan Hiêp Thiên Đài tái lập ngày 14-10-2015).

 Chi phái 1997 vi phạm quyền hành đạo của của người Đạo Cao Đài 1926. Chi phái 1997 còn ăn cắp căn cước của Đạo Cao Đài 1926 để đi đăng ký độc quyền danh hiệu đạo với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, đó là những hành vi tiêu diệt và xóa sổ Đạo Cao Đài.

VII/- Không giải quyết Đơn Khởi Kiên (2009): Ngày 17-02-2009 các công dân Việt Nam như ông Võ Văn Quang, Nguyễn Văn Thiệt, Trần Quốc Tiến, bà Nguyễn Thị Thu Hà … đã nộp đơn khởi kiện chi phái 19997 đến Tòa án tỉnh Tây Ninh. Nội dung: kiện chi phái 1997 đã chiếm đụng danh hiệu đạo và chiếm Tòa Thánh Tây Ninh (có biên nhận của Tòa). Ngày 03-03-2010 có nộp tờ nhắc việc yêu cầu xét xử nhưng đến nay Tòa không giải quyết. (2)

(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2020/07/3152-on-khoi-kien-chi-phai-1997-nam-2009.html#more)

VIII/- Đánh chiếm các Thánh Thất

Từ 9-5-1997 đến hiện nay (2021). Chi phái 1997 đánh chiếm các Thánh Thất, Điện Thờ của Đạo Cao Đài 1926 từ Vĩ tuyến 17 trở vào Mũi Cà Mau (1).

(Còn tiếp phần hai)

https://vietnamthoibao.org/vntb-dao-cao-dai-cac-kho-nan-sau-1975/

Tags: , , ,

Comments are closed.