Posts Tagged ‘Đại dịch’


Covid-19: Dân có quyền biết, đảng có trách nhiệm thông tin – Ts. Phạm Đình Bá –

Wednesday, May 26th, 2021

26/5/2021

Bối cảnh

Đảng làm chủ nhà nước, nhà nước kiểm soát xã hội, dân bị bóc lột.

(more…)