Thay đổi nhân sự Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại Việt Nam


Hôm nay ngày 20/9/2023, ông Nguyễn Văn Điền Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý đã công bố Quyết Định số 01/23/BTSTƯ thể theo nhu cầu cần thiết về nhân sự của BTSTrung Ương và căn cứ tình hình thực tiễn trong công cuộc xây dựng và khuôn phò Chánh pháp Phật Giáo Hoà Hảo, Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHHT quyết định:

Điều1:

a-ông Lê Quang Hiển được bổ nhiệm là Phó Hội Trưởng Thường Trực Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ.

b-ông Nguyễn Ngọc Tân được bổ nhiệm là Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHHTT.

c-ông Nguyễn Minh Nhựt được bổ nhiệm Tổng Vụ Trửong Tổng Vụ Truyền Thông Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ.

Điều 2:Trên tinh thần đoàn kết thương yêu nhau như con một cha, mong rằng Ban Trị Sự các cấp thuộc Giáo Hội PGHHTT giúp đỡ để các đồng đạo có tên trên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Các đồng đạo được bổ nhiệm cũng như các cấp Ban Trị Sự thi hành nghiêm chỉnh Quyết Định này.

Thánh Địa Hoà Hảo, ngày 20 tháng 9 nam 2023

TM Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHHTT

Hội Trưởng

Nguyễn Văn Điền

Facebook của

Lê Quang Hiển is with Hứa Phi and 61 others.

Comments are closed.