Tin mừng cho Việt Nam: Việt Nam sẽ hoàn toàn có nhân quyền vào ngày 31-12-2099


Tin Liên Hiệp Quốc – Nhân ngày kỷ niệm 75 năm công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nhà cầm quyền CSVN đã gửi một bản cam kết sẽ thực thi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam nguyên văn như sau (bằng Anh ngữ, HD Press lược dịch):

Cam kết của Việt Nam gửi Văn Phòng Cao Ủy Nhân quyền 75 – Tháng 12 năm 2023


Ngôn ngữ gốc: tiếng Anh
Hình thức cam kết: Đơn phương (do một quốc gia/một người thực hiện)
Đơn vị cam kết: Việt Nam

Việt Nam cam kết thúc đẩy UDHR (nhân quyền phổ quát) bằng nhiều nỗ lực và hành động hơn nữa để đảm bảo tốt hơn mọi quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người trong nước, không để ai bị bỏ lại phía sau, bao gồm các ưu tiên khác:

CAM KẾT SỐ 1: Tăng cường nhà nước pháp quyền với việc tiếp tục cải cách pháp lý nhằm nâng cao nền tảng thể chế, tư pháp và chính sách liên quan đến nhân quyền, đồng thời lồng ghép sâu hơn các điều khoản của các hiệp ước quốc tế về nhân quyền vào luật pháp quốc gia.

Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 2: Thúc đẩy các biện pháp hiệu quả và phân bổ đủ nguồn lực để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 3: Tham gia có trách nhiệm vào công việc của HRC (Hội Đồng Nhân Quyền) và phát huy vai trò cũng như hiệu quả của Hội đồng, đặc biệt chú ý đến quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng nhân quyền.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 4: Đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó ưu tiên giảm nghèo đa chiều, giảm thiểu bất bình đẳng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân, cải thiện điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ công, tăng cường an sinh xã hội và khả năng xã hội chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 5: Tăng cường giáo dục về quyền con người để nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả việc thực hiện đầy đủ Đề án Quốc gia để lồng ghép quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc gia.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 6: Tăng cường đối thoại và hợp tác thực chất với tất cả các nước và các cơ chế của Liên hiệp quốc về nhân quyền.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 7: Đóng góp hơn nữa vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, khoan dung và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và các bên liên quan trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

CAM KẾT SỐ 8: Đóng góp thực chất hơn nữa cho hợp tác nhân quyền ASEAN, đặc biệt trong công việc của AICHR và thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.
Thời hạn dự kiến thực hiện cam kết: 31/12/2099

Nguồn:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ohchr.org/sites/default/files/udhr/publishingimages/75udhr/Viet%20Nam_EN.pdf

HD Press phỏng dịch.


Tags: , , ,

Comments are closed.