Bất đồng chính kiến, sự thật, và sự tan rã của Liên Xô

Tuesday, September 14th, 2021

By thoisu 02 , September 14, 2021 0 Comments

Nguồn: Gal Beckerman, “How Soviet Dissidents Ended 70 Years of Fake News”, The New York Times, 10/04/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp (Nghien cuu1 quoc te)

(more…)