Archive for June 15th, 2023


Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên là gì? sau 10 năm thực hiện như thế nào? – VNTB

Thursday, June 15th, 2023

15.06.2023 11:37

VNTB – Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên sau 10 năm thực hiện

Nguyễn Nam

(VNTB) – “Già làng Tây nguyên” hiện cũng đã… “tự diễn biến – tự chuyển hóa”

(more…)