Archive for March 29th, 2023


Việt Nam: Kinh tế q1 ảm đạm – Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu…

Wednesday, March 29th, 2023

30.03.2023 1:12

VNTB – Việt Nam: Kinh tế quý 1 rất ảm đạm

Hàn Lam

(VNTB) – GDP quý 1-2023 tăng 3,32%, thấp bậc nhất trong vòng 2011 – 2023

Phác họa một vài chỉ số trong quý 1/2023 so với cùng kỳ: GDP tăng 3,32%, thấp bậc nhất trong vòng 2011 – 2023, chỉ cao hơn quý 1/2020 lúc bị phong tỏa đề phòng Covid-19.

(more…)