Archive for March 26th, 2023


Nhà nước phá thánh lễ tại Kon-Tum – VNTB –

Sunday, March 26th, 2023

27.03.2023 2:00

VNTB – Nhà nước phá thánh lễ tại Kon-Tum

Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn

WGPKT(24/03/2023) KONTUM

Theo thông cáo của văn phòng Giám Mục Kon-Tum

(more…)

Lời trối của Cố Giám Mục Nguyễn Quang Tiến: “GHCG VN đã bị Thuần Hóa”

Sunday, March 26th, 2023
GM Nguyễn Quang Tiến (Wikipedia)

BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN

(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI – CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)

LTS: Bổn báo Chủ  Nhiệm là người theo đạo Ông Bà nhưng quen thân với các LM Nguyễn Hữu Lễ, LM Đinh Xuân Minh

LỜI TRỐI CỦA CỐ GIÁM MỤC NGUYỄN QUANG TUYẾN:  “GHCG VN đã bị Thuần Hóa”

(more…)